• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
  20 KB

Szanowna Pani / Szanowny Panie

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ISKIERKA” w Karlinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

 1. Administrator Danych Osobowych:
  Administratorem Danych jest: Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” z siedzibą - w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Kościuszki 3.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
  W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować: - listownie na adres: – Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”, 78-230 Karlino, ul. Kościuszki 3; - e-mailem: Inspektor Danych Osobowych – Zdzisław RACZEWSKI - iod.wtz@karlino.pl
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Warsztacie Terapii Zajęciowej „Iskierka” jest art. 6 ust 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa: a. realizacji umów zawartych z kontrahentami, b. zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 5. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji, tj.: - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, - inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta Polska/bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) i dostawcy oprogramowania.
 6. Pozyskiwanie Pani/a danych osobowych:
  Dane osobowe mogą być pozyskiwane z innych źródeł w szczególności od: Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratury, PUP, CEiDG, KRS, Zakładów pracy, Szkół, OPS, PCPR, PUP, Urzędu Miejskiego, Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 7. Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WTZ:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Pani/Pana prawa względem przetwarzanych danych osobowych:
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/a zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 9. Informacje dodatkowe:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich.

PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM (JEST OBOWIĄZKOWE). KONSEKWENCJĄ NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA CELU PRZETWARZANIA.